2011

Afgørelse ved Puksøvej

Til orientering har Silkeborg kommunen sendt afgørelsen om Puksøvej til Borgerforeningen som blev truffet af Plan-, Miljø- og Klimaudvalg  (1-11-2011) om adgang til et areal ved Puksøvej.

Badevand og Badevandsundersøgelser
Om badevand fra Silkeborg KommuneNabohøring om udstykning af byggegrunde på Himmelbjergvej overfor Slangebakken.

Se fremsendte brev og tegninger

2009

Vedr. Lokalplanen

Svar vedr. kommentarer til lokalplanen. Endelig lokalplan vedtaget.
Se svarene her.
 

Svar til Laven Borgerforening Svar til Lokalplansgruppen
 
2015
Afgørelse vedr el-hegn matr. 5a
Marts
Afgørelse af Paghs sti
Som tidligere skrevet, så har Natur - og Miljøklagenævnet d. 15. jan. 2015 stadfæstet at stien
fra Slangebakken til Himmelbjergvej skal være åben for offentligheden.
Silkeborg Kommune godkendte d. 5. jan 2015, at den del af stien som munder ud på Himmelbjergvej mlm. nr. 1 og 3, kan omlægges, således at stien fremover vil munde ud på Anedalvej. 
Denne omlægning af stien har Borgerforeningen påklaget hos Natur - og Miljøklagenævnet.
Klagesagen er nu færdigbehandlet og Natur - og Miljøklagenævnet har truffet sin afgørelse,
som medgiver, at stien kan omlægges til at munde ud på Anedalvej.
Vi kan herefter konkludere, at offentligheden har ret til at færdes på stien fra Slangebakken til Himmelbjergvej, indtil den nye sti til Anedalvej er etableret og er blevet godkendt af Silkeborg Kommune. Herefter vil dette nye forløb være gældende og det gamle forløb til Himmelbjergvej
være nedlagt. 
På Borgerforeningens vegne
Klage Følgeskrivelse til Klage NMK
Afgørelse i sag om nedlæggelse af en vej/sti i Silkeborg Kommune. Matr nr. 5a
Afgørelse - Offenlighedens adgang til sti Agørelse
2014
AFGØRELSE
Afgørelse i sag om offentlighedens adgang i Silkeborg Kommune fra natur og miljøklagenævnet
Afgørelse Mere afgørelse

Afgørelse vedr. Markvejen ved Anebjergvej 22 I Gl. Laven

Læs den her
Hermed afgørelsen vedrørende Himmelbjergvej 3.
Læs den her

2012

Afgørelsen vedr. puksøvej fra Natur- og Miljøklagenævnet.

Natur- og Miljøklagenævnet har ophævet Silkeborg Kommunes afgørelse af 3. november 2011 om, at der ikke er offentlig adgang ad en sti/et areal på matr.nr. 3t Laven By, Linå. Sagen hjemvises til fornyet behandling. Kommunen må herunder – efter fornøden inddragelse af relevante parter – foretage en nærmere vurdering af, om der som følge af tilgroning ikke længere er en vej eller en sti på ejendommen omfattet af naturbeskyttelseslovens § 26, stk. 1.

Der er således offentlig adgang på Puksøvej indtil kommunen træffer en afgørelse.

Afgørelse - Puksøvej Gebyrafg hel eller delvis medhold
- Laven.dk - Laven Borgerforening - lavenborgerforening@gmail.com - webmaster: bullpetersen@gmail.com -
Lav din egen hjemmeside med mono.net