Vedtægter for Laven Lokalråd

Lokalrådets formål

§ 1 Lokalrådets formål er at virke for områdets særlige interesser, som bindeled i mellem offentlige myndigheder og borgerne. Lokalrådet tager problemer op af almen karakter, rejst af en eller flere borgere i området.§ 2 Lokalrådet har sit virke i området omkring Laven. Området omfatter Laven, Gammel Laven til området syd for motorvejen.§ 3 Lokalrådet udfører sine opgaver i henhold til Byrådets beslutninger og i henhold til, de af Byrådet besluttede, principper for borgerinddragelse.§ 4 Lokalrådet inddrages i Silkeborg Kommunes behandling af sager, der vedrører Lokalrådets geografiske område. Det drejer sig blandt andet om sager vedrørende:1. lokalplaner, dispensationer af kommuneplaner/lokalplaner

2. trafiksikring, trafiksanering, færdselsregulerende foranstaltninger, kollektiv trafik

3. miljøspørgsmål

6. etablering af kultur og fritidsaktiviteter

7. borgerbetjening og pasningstilbud

8. skoledistrikter§ 5 Lokalrådet kan optage sager/emner og indstille disse til politisk behandlingLokalrådets medlemmer

§ 6 Lokalrådet består af max 5 medlemmer og evt. suppleanter. Til Lokalrådet er tilknyttet 2 revisorer.§ 7 Valg af medlemmer og suppleanter til lokalrådet sker ved skriftlig afstemning, i forbindelse med kommunevalget. Ved valget kan der stemmes på to kandidater. De kandidater som får flest stemmer bliver valgt ind i lokalrådet. De næstfølgende bliver suppleanter i den rækkefølge, deres stemmetal berettiger til.

Kandidater skal opstilles senest 8 dage før valget. Kandidatlisten offentliggøres via
laven.dk.

I tilfælde af, at der er færre end 4 kandidater, foregår valget på et offentligt annonceret borgermøde.

Valget afvikles af det siddende lokalråd.

§ 8 Borgere der har bopæl i Lokalrådets geografiske område og er 16 år eller derover er stemmeberettiget til lokalrådsvalget og kan opstille som kandidat til lokalrådet.

§ 9Hvis et lokalrådsmedlem flytter fra området, udtræder vedkommende automatisk af lokalrådet. Et medlem kan endvidere anmode om at udtræde.

Anmodningen skal godkendes på et ordinært lokalrådsmøde. I begge tilfælde træder en suppleant til. Hvis der ikke er suppleanter, kan lokalrådet suppleres på et offentligt annonceret borgermøde.

Lokalrådet konstitueres ved førstkommende møde efter valget. Konstitueringen kan ændres af lokalrådet i løbet af perioden.

§ 10Lokalrådets funktionsperiode begynder 1. januar og regnskabsåret følger kalenderåret.

Lokalrådets regnskab gennemgås af revisoren, og det godkendte regnskab indsendes til Silkeborg Kommune inden den 1. april som dokumentation for foregående års tilskud. En gang årligt - i forbindelse med borgerforeningens generalforsamling -orienterer lokalrådet omkring regnskab, valg m.m."

§ 11Lokalrådet tegnes af 2 medlemmer af lokalerådet i forening, hvoraf 1 medlem skal være formanden, eller af det samlede lokalråd.

§ 12 For lokalrådets forpligtelser hæfter alene lokalrådet med sin formue.

§ 13Lokalrådet kan nedsætte og nedlægge arbejdsgrupper efter behov.Lokalrådets arbejde

§ 14 Lokalrådet afholder møder fire gange om året eller efter behov.§ 15 Lokalrådet er giver løbende orientering om rådets arbejde på Laven.dk.§ 16 Lokalrådet har pligt til at indkalde til borgermøde, på skriftlig begæring fra mindst 20 borgere, senest en måned fra modtagelse af begæringen.

§ 17 Lokalrådet har pligt til at holde Laven Borgerforening orienteret om modtaget information og løbende sager.Borgerforeningen har ret til at drøfte disse sager med lokalrådet.


Vedtægtsændringer

§ 18Lokalrådets vedtægter kan kun ændres på et borgermøde, hvor dagsordenspunktet er meddelt ved en offentlig indkaldelse med mindst 14 dages varsel, og dersom to tredjedele af de fremmødte stemmer for ændringsforslaget. Ændringer i vedtægten skal godkendes af Silkeborg Kommune, såfremt lokalrådet modtager tilskud fra Silkeborg Kommune.§ 19En eventuel opløsning af lokalrådet kan kun besluttes på to på hinanden følgende borgermøder, hvor dagsordenspunktet er meddelt ved en offentlig indkaldelse med mindst 14 dages varsel, og såfremt to tredjedele af de fremmødte stemmer for. Ved en eventuel opløsning af lokalrådet tilfalder en eventuel kassebeholdning almennyttige formål i lokalområdet, efter be
slutning på borgermødet.

 
- Laven.dk - Laven Borgerforening - lavenborgerforening@gmail.com - webmaster: bullpetersen@gmail.com -
Lav din egen hjemmeside med mono.net