Vedtægter
Laven og Omegns Borgerforening
§1. Foreningens formål er at varetage opgaver af almen interesse for beboerne
i Laven og omegn og at arrangere møder og sammenkomster for
medlemmerne både af oplysende og underholdende art. foreningen er absolut
neutral i alle politiske spørgsmål.
§2. Som medlemmer kan optages beboere fra Laven og nærmeste omegn.
Optagelse kan ske ved henvendelse til et af bestyrelsesmedlemmerne.
§3. Alle medlemmer over 18 år, som har betalt kontingent er
stemmeberettiget.
§4. Foreningens formål søges bl.a. opnået ved et årligt kontinent fra
medlemmerne. Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen.
§5. Pådrager et medlem sig kontingentrestance for 3 måneder. eller mere, må
bestyrelsen skriftligt give 8 dages frist til indfrielse. Overskrides fristen, kan
vedkommende uden videre slettes som medlem af foreningen.
§6. Udmeldelse kan ske skriftligt til bestyrelsen. Ønsker et medlem ikke at
betale kontingent ved den årlige opkrævning, kan dette betragtes som
udmeldelse.
§7. Udenbys gæster kan, når de indføres ved et medlem, deltage i foreningens
almindelige sammenkomster.
§8. Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, afholdes
hvert år i oktober eller november måned. Indvarslingen til generalforsamlingen
sker ved annoncering på byens infotavle samt opslag på byens hjemmeside
mindst 14 dage før dens afholdelse.
Dagsorden for generalforsamlingen skal indeholde følgende:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassererens beretning
4. indkomne forslag, herunder fastsættelse af kontingent
5. Valg af 2 henholdsvis 3 bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
7. valg af revisor
8. Evt.
§9. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal skriftligt
indgives til foreningens formand mindst 8 dage før dens afholdelse.
§10. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes når bestyrelsen finder det nødvendigt eller når
mindst 1/3 af medlemmerne forlanger det, i begge tilfælde angives forhandlingsemne.
§11. Afstemninger på generalforsamlingen skal foregå ved håndsoprækning, men hvis et eller flere
medlemmer ønsker det, skal afstemningen ske skriftligt.
§12. Bestyrelsen består af mindst 5 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen. Hvert andet år
er skiftevis 2 (3 ) og 3 bestyrelsesmedlemmer på valg.
Bestyrelsen konstituerer efterfølgende sig selv med formand, sekretær og kasserer.
§13. Revisionen består af 2 medlemmer hvoraf skiftevis 1 er på valg hvert år.
§14. Udover foreningens drift og afholdelse af arrangementer, har den til enhver tid siddende
bestyrelse ret til at sælge og indkøbe aktiver, som skønnes at være i medlemmernes interesse.
Dog må den årlige nettoudgift til investeringer ikke overstige 75% af det foregående års kontingent
indtægt, og må ikke overstige foreningens egenkapital.
Foreningens økonomi forestås af bestyrelsen ved dens kasserer.
§15. Regnskabsåret er 1. oktober til 30 september.
§16. Ved alle møder og generalforsamlinger føres en protokol som underskrives af bestyrelsen.
§17. I tilfælde af foreningens opløsning bestemmer generalforsamlingen hvorledes foreningens
eventuelle midler skal anvendes.
§18. Opløsning af foreningen kan kun ske på generalforsamlingen hvis mindst 2/3 af de fremmødte
medlemmer stemmer herfor.
Vedtagelse skal ske på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med 3 ugers mellemrum.
§19. Ovenstående love kan kun ændres på en beslutningsdygtig generalforsamling når mindst 2/3 af
de fremmødte medlemmer stemmer herfor.
Ovenstående vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den 8. november 1979
Efterfølgende ændringer:
§14 dog ændret på den ordinære generalforsamling i november 1982
§12 dog ændret på den ordinære generalforsamling i november 2002
§12 dog ændret på den ordinære generalforsamling i november 2007
§ 8 dog ændret på den ordinære generalforsamling i november 2014
§14 dog ændret på den ordinære generalforsamling i november 2014